گذرواژه هایی برای همراهی، افزونش و همسانی

گذرواژه هایی برای همراهی، افزونش و همسانی

 

in the first place پیش از هرچیز؛ در وحله ی اول

not only … but also نه تنها … بلکه

as a matter of fact در واقع

in like manner به همان گونه؛ همانطور

in addition افزون بر آن؛ علاوه بر آن

coupled with در کنار؛ بهمراه

in the same fashion / way به همان شیوه؛ به همان منوال

first, second, third نخستین، دومین، سمومین؛ نخست، دوم، سوم

in the light of در سایه ی؛ بواسطه ی

not to mention افزون بر؛ مضاف بر

to say nothing of افزون بر آن، مضاف بر آن

equally important بهمان ارزش؛ همانقدر مهم

by the same token بهمان شیوه؛ بهمان قرار

again دوباره؛ باز

to به، تا

and و

also همچنین

then آنگاه؛ پس

equally همانقدر

identically بگونه ای یکسان

uniquely به گونه ای بی همتا

like مانند؛ شبیه؛ مثل؛ از دست؛ از قبیل

as همانگونه که؛ در حالیکه

too نیز، همچنین

moreover افرون تر آنکه؛ علاوه بر آن؛ مزید بر آن

as well as همچنین

together with با؛ به همراه

of course البته

likewise همانگونه؛ اینگونه؛ مثل این؛ اینجوری

comparatively در مقام مقایسه

correspondingly متناظرا

similarly بگونه ای همسان؛ بطور مشابه

furthermore فراتر از آن؛ بیشتر از آن

additionally بعلاوه؛ مضافا

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *