دانلود مجموعه های آموزشی مرکز آموزش زبان آوا


نوامبر

17

2013
گذرواژه هایی برای همراهی، افزونش و همسانی

گذرواژه هایی برای همراهی، افزونش و همسانی

  in the first place پیش از هرچیز؛ در وحله ی اول not only … but also نه تنها … بلکه as a matter of fact در واقع in like manner به همان گونه؛ همانطور in addition افزون بر آن؛ علاوه بر آن coupled with در کنار؛ بهمراه in the same fashion / way به همان شیوه؛ به همان منوال first, second, third نخستین، دومین،…

ادامه مطلب