کلمات و عبارات مرتبط با رانندگی

کلمات و عبارات مرتبط با رانندگی

get in/out of a car
سوار/ پیاده شدن

back up/ reverse
دنده عقب رفتن

put the brakes on
ترمز گرفتن

skid
سر خوردن/ لیز خوردن (موقع محکم ترمز گرفتن)

shift gear
دنده عوض کردن

beep
بوق زدن

overtake (BrE) / pass (AmE)
سبقت گرفتن

speed up
سرعت گرفتن

change lanes
عوض کردن لاین

get on a freeway/ highway
وارد بزرگراه /اتوبان یا جاده شدن

get off a freeway/ highway
از بزرگراه /اتوبان یا جاده خارج شدن

pull over
کنار زدن

fender bender
تصادف کوچک و سطحی

rollover
چَپه شدن

dent
فرورفتگی/ غر شدگی

speed bump
سرعت گیر

fast lane
لاین سرعتدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *