تاریخ: 15 نوامبر 2013
دسته: لغات کاربردی

جواهر فروشی Jewelry store
مرکز خدمات ناخن Nail salon
کتاب فروشی Bookstore
اسباب بازی فروشی Toy store
مغازه فروش حیوانات Pet store
مغازه فروش (انوع) کارت Card store
عینک فروشی/عینک ساز…..(Optician (ɑptɪʃən
کفش فروشی Shoe Store
آژانس مسافرتی Travel Agency
بستنی فروشی Ice cream shop
پیرایشگاه Hair salon
فروشگاه لوازم الکتریکی Electronic store