تاریخ: 22 دسامبر 2013
دسته: عبارات کاربردی

۱٫ Speak up (با صدای بلند صحبت کردن)
Speak up, please! I can’t hear you.
لطفا بلندتر صحبت کن.. صداتو نمیشنوم.

۲٫ look out (احتیاط کردن)
Look out, the floor is wet.
مواظب باش، زمین خیسه.

۳٫ break down (خراب شدن اتومبیل یا دستگاه)
My car broke down yesterday and I was late for work.
.دیروز ماشینم خراب شد و دیر رسیدم سر کار

۴٫ give up (دست برداشتن از چیزی/ ترک کردن چیزی)
I gave up smoking last year. I feel much healthier now.
پارسال سیگار رو ترک کردم و الان احساس میکنم سالمترم