تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۲
دسته: عبارات کاربردی

Fair weather friend

رفیق نیمه راه