تاریخ: 30 اکتبر 2013
دسته: عبارات کاربردی

Fair weather friend

رفیق نیمه راه