ليستی از وزارت های دولت و معادل انگليسی آنها

ليستی از وزارت های دولت و معادل انگليسی آنها

Ministry of Health, Treatment and Medical Training
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

Ministry of Education
وزارت آموزش و پرورش

Ministry of Islamic Guidance
وزارت ارشاد اسلامی

Ministry of Economy and Finance
وزارت اقتصاد و دارایی

Ministry of intelligence
وزارت اطلاعات

Ministry of Cooperation
وزارت تعاون

Ministry of Justice
وزارت دادگستری

Ministry of Roads and Transportation
وزارت راه و ترابری

Ministry of Labor and Social Affairs
وزارت کار و امور اجتماعی

Ministry of the Interior
وزارت کشور

Ministry of Oil
وزارت نفت

Ministry of Commerce
وزارت بازرگانی

Ministry of Industry
وزارت صنایعدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *