دانلود مجموعه های آموزشی مرکز آموزش زبان آوا


اکتبر

06

2015
کلمات و عبارات مرتبط با رانندگی

کلمات و عبارات مرتبط با رانندگی

get in/out of a car سوار/ پیاده شدن back up/ reverse دنده عقب رفتن put the brakes on ترمز گرفتن skid سر خوردن/ لیز خوردن (موقع محکم ترمز گرفتن) shift gear دنده عوض کردن beep بوق زدن overtake (BrE) / pass (AmE) سبقت گرفتن speed up سرعت گرفتن change lanes عوض کردن لاین get on a freeway/ highway وارد بزرگراه /اتوبان یا جاده شدن get…

ادامه مطلب