مثل سیبی که از وسط نصف شده باشه

مثل سیبی که از وسط نصف شده باشه

در این پست دو تا اصطلاح خوب و کاربــردی را بررسی میکنیم

اولیش وقتی استفاده میشه که بخواهی بگی مثلاً دو نفر”مثل سیبی هستند که از وسط نصف شده باشه” در واقعاً برای اینکه بگی خیلی شبیه به هم هستند، که باید بگید “Be (like) two peas in a pod”
مثال
They’re like two peas in a pod
مثل سیبی میمونن که از وسط نصف کنی

دومین اصطلاح کاملاً بر عکس اولیه
یعنی بگی ” کاملاً متفاوتند ، مثل شب روز میمونن یا ساده تر از زمین تا آسمون با هم فرق میکنن”
اینجا میتونید بگید
Chalk an cheese
مثال
The two brothers are as different as chalk and cheese
یا
They’re like chalk and cheese

حتی میتونید بگید As different as night and day
مثال
Although Bobby and Billy are twins, they are as different as night and day